Uyanan Avrupa Ve Sarsılan Osmanlı

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Uyanan Avrupa Ve Sarsılan OsmanlıAvrupa’da Uyanışı Sağlayan GelişmelerDogmatik Düşüncenin Yıkılması:
Orta Çağ’da Avrupada Katolik kilisenin temsil ettiği tartışılamaz ve sorgulanamaz doğrulardan oluşan düşünce yapısına denir. (Skolastik düşünce de denir.)

*** Dogmatik düşüncenin yıkılması ile Avrupa’da özgür düşünce gelişti.Coğrafi Keşifler: Avrupalılar’ın 15. Ve 16. Yüzyıllarda yeni ticaret yolları ve yerler bulmak amacıyla başlattıkları keşif ve gezi hareketlerine denir.

*** Coğrafi Keşifler ile Avru’pa ekonomik olarak zenginleşti.Rönesans: Avrupa’da 15. Ve 16. Yüzyıllarda bilim, sanat ve edebiyat alanında yaşanan yenileşme hareketlerine denir.

*** Rönesans ile her alanda özgün eserler verildi. Skolastik düşünce yıkıldı.Reform:
Avrupa’da ilk kez Almanya’da ortaya çıkan 16. Yüzyılda Katolik Kilisesinde yaşanan, dini alandaki düzeltme ve iyileştirme hareketlerine denir.

*** Avrupa kilise ve din baskısından kurtuldu. Özgürlükler arttı.Aydınlanma ve Aydınlanma Çağı: Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin sonucunda 17. Ve 18. Yüzyıllarda ortaya çıkan, her konuda aklı ve bilimi esas alan düşünce sistemine “aydınlanma” yaşanan döneme de “aydınlanma çağı” denir.Sanayi İnkılabı: İngiltere’de buharlı makinenin icadı ve üretimde kullanılmaya başlamasıyla birlikte, üretimde insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçilmesine denir.

*** Gözlem ve deneye dayalı bilim gelişti. Avrupa bilim, teknik ve düşüncede ilerledi.Sömürgecilik:
Bir devletin, başka devleti ya da devletleri siyasi, sosyal ve ekonomik olarak egemenliği altına alması, orada yayılması ve o ülkenin kaynaklarını ele geçirmesidir.

*** Avrupa ülkeleri zenginleşirken, ülkeler arası rekabete ve 1. Dünya Savaşının yaşanmasına neden oldu.Fransız İhtilali: 1789 yılında Fransa’da yaşanan halk ayaklanmasına denir.

Sebepleri:

* Fransa halkının ağır vergiler vermesi ve fakirleşmesi.

* Fransa kralının halka aşırı derecede baskı ve şiddet uygulaması

Sonuçları:

*Fransa’da krallık sona erdi. Cumhuriyet kuruldu.

* Özgürlük, eşitlik, adalet ve milliyetçilik akımları tüm dünyaya yayıldı ve bu akımlar tüm milletleri ve devletleri etkiledi.NOT: Yukarıda yer alan olaylar Avrupa ülkelerinin gelişmesini ve bugünkü modern Avrupa’nın tememllerinin atılmasını sağlamıştır.Uyanan Avrupa Ve Sarsılan OsmanlıOsmanlıyı Sarsan Gelişmeler

Fransız İhtilalinin Osmanlıya Olumsuz Etkileri:

*
Milliyetçilik akımı ile Osmanlı içerisinde yaşayan uluslar bağımsızlık için isyan ettiler. Osmanlı hem güç hem toprak kaybetti.

(Milliyetçilik: Her milletin kendi bağımsız devletini kurması fikridir.)Sanayi İnkılabının Osmanlıya Olumsuz Etkileri:

* Osmanlı sanayi inkılabını gerçekleştiremediği için Avrupa’da üretilen ürünlerin pazarı durumuna geldi.

* Osmanlı üreticisini ve ekonomisini olumsuz etkiledi.

* Devletin ekonomik gücü giderek zayıfladı.OSMANLI DEVLETİNDE ÇÖZÜM ARAYIŞLARIDevletin kötü gidişini ve çöküşünü önlemek isteyen aydınlar ve devlet adamları bazı çözüm önerileri geliştirdiler.Osmanlıcılık: Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak şekilde bir Osmanlılık üst kimliği oluşturma fikrine denir.

İslamcılık (Ümmetçilik): Bütün Müslümanları halife etrafında birleştirmek ve İslam birliğini kurmak fikrine denir.Batıcılık: Avrupa’daki gelişmelerin örnek alınarak devletin modernleştirilmesi ve her alanda batıya ayak uydurulması fikrine denir.

Türkçülük (Turancılık): Türk toplulukları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve dünya Türk birliğinin sağlanması fikrine denir.

Yaşanan GelişmelerTanzimat Fermanı (1839):


* Ülkede yaşayan tüm vatandaşların hiç bir ayrım gözetilmeden can ve mal güvenlikleri devlet garantisine alındı.

* Padişahın yetkileri kısıtlanıp hukukun üstünlüğü kabul edildi.

* Anayasl düzene geçişin ilk adımı atıldı.

NOT: İstenilen çözüm ve başarı elde edilemedi.Islahat Fermanı (1856):

* Avrupalıların baskısı ile yayınlandı.

* Azınlıklara yeni haklar ile müslümanlar ile eşit duruma geldi.

* Avrupalılar Osmanlının iç işlerine daha çok karışmaya başladı.I. Meşrutiyet Kanunı Esasinin İlanı (1876)

* İlk Osmanlı anayasası ilan edildi.

* Halk ilk kez oy kullanıp kısmen de olsa yönetime katıldı.II. Meşrutiyet (1908)

* Padişahın yetkileri kısıtlanıp meclisin yetkileri artırıldı.NOT: Alınan bu önlemler Osmanlı Devletin yıkılışını önleyemediği gibi daha da hızlandırdı.
Kaynak: faraklith
 
Son düzenleme:
Üst