Kaynak ikonu

Sosyal Bilgiler 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı 2018-01-06

SOSYAL BİLGİLER YAZILISINI YUKARIDAKİ BUTONDAN İNDİREBİLİRSİNİZ.
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM MAGO 1. DÖNEM
5. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
Adı Soyadı:
Sınıfı/No.: 5. Aldığı Puan:
1)
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına( D) yanlış olanların başına (Y) harfini yazınız.
(…..) Türkiye az deprem riskindedir.
(…..)Fiziki haritalarda karalarda yükselti arttıkça haritalarda kullanılan renkler koyulaşır.
(…..) Ülkemiz 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır
(…..) İklimin insanların yaşamında önemli etkileri yoktur.
(…..) Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde karasal iklimi etkilidir.
- 2. Tabloda verilen doğal afetleri ilgili oldukları etkinliklerle eşleştiriniz.
A
Deprem
Dere yataklarına ev yapılmasını önlemek
B
Yangın
Bitki örtüsünü koruma ve ağaçlandırma yapmak
Cc C
Sel
Yerleşim birimi oluşturacak yerlerde zemin etüdü yapılması
D
Heyelan
Acil söndürme ekiplerini en son teknoloji ile donatma
E
Erozyon
Yamaçlara destek duvarları yapmak

3-Kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bölgeden bölgeye farklılık gösterir. B) Giyim tarzı, mimarî, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır.
C) Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir. D) Kültürel özellikler zamanla değişime uğramaz
4.Türkiye Fiziki haritasında hangi bölgemizde kahverengi daha fazladır?
A-İç Anadolu Bölgesi B-G.Doğu Anadolu Bölgesi
C-Doğu Anadolu Bölgesi D-Marmara Bölgesi
5- ELİF’İN oturduğu Akdeniz kıyısında yer alan köyünün ekonomik yapısı son yıllarda değişmiştir. Portakal, limon ağaçlarının bulunduğu tarım alanlarında bugün dev oteller yükselmektedir.
Buna göre Elif’in köyünde hangi ekonomik faaliyetin önemi artmıştır?
A) Sanayinin B) Madenciliğin C) Turizmin D) Balıkçılığın
6- Çevresine göre daha alçakta bulunan verimli düzlüklere ne ad verilir?
A) Plato B) Ova C) Bayır D) Vadi
7- Nüfusu en fazla olan bölgemizdir. Sürekli diğer bölgelerden göç almaktadır.
Açıklamada sözü edilen bölgemiz ve göç alma nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?

BÖLGE
GÖÇ
ALMA NEDENİ
A)
Ege Bölgesi
Turizmin gelişmesi
B)
Marmara Bölgesi
Sanayinin gelişmesi
C)
Karadeniz Bölgesi
Balıkçılığın gelişmesi
D)
Akdeniz Bölgesi
Tarımın gelişmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.
Ülkemizin en yüksek bölgesi Doğu Anadolu Bölgesidir. B. Karadeniz Bölgesinde Akdeniz iklimi görülür.
C. Akdeniz Bölgesinin bitki örtüsü makidir. D. İç Anadolu Bölgesinde Karasal iklim görülür
9. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden birisi değildir?
A. Yemeklerimiz B. Gelenek ve göreneklerimiz
C. Türkülerimiz ve fıkralarımız D. Futbol kulüplerimiz


10. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir?
A)
Dağlar B) Yaylalar C) Caddeler D) Göller


11. Aşağıdaki kavramları uygun cümlelerle eşleştirin
1
Seracılık
Kısa süreli hava olayı
2
Plato
Grup
3
Hava Durumu
Akdeniz Bölgesi
4
Tiyatro Kulübü
İlk yazı
5
Sümerler
Akarsular ve kolları tarafından parçalanmış yüksek düzlükler

12..I-Karasal iklimin etkili olduğu bölgelerin doğal bitki örtüsüdür.
II-Karadeniz İkliminin etkili olduğu bölgelerde geniş yer kaplar.
III-Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerin bitki örtüsüdür.
-Yukarıda verilen özellikler hangi bitki örtüsüne aittir?

I
II
III
A)
Maki
Orman
Bozkır
B)
Maki
Bozkır
Orman
C)
Orman
Maki
Bozkır
D)
Bozkır
Orman
Maki

13. .ECE, yaşadığı bölgede yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçtiğini, yetişen ürünleri sayarken portakal, mandalina, limon ve muzu söylediğine göre Ece, hangi bölgemizde yaşamaktadır?
A) İç Anadolu Bölgesi B) Doğu Anadolu C) Akdeniz Bölgesi D) Güney Doğu Anadolu
14-)Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı değiştiren bir çalışma değildir?
A)Yol yapımı B)Tünel açılması C)Köprü yapımı D)Ormanların korunması

15-
AYŞE ailesiyle birlikte Türkiye gezisine çıkmıştır.
Karadeniz Bölgesi’nde ahşap,
Akdeniz Bölgesi’nde taş
İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toprak evlerin ağırlıkta olduğunu görmüştür.
Buna göre bu evlerin yapılış biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Evler turistik amaçlı yapılmıştır B) Ülkemizde tüm evler birbirine benzemektedir
C) En güzel evler ülkemizde inşa edilmektedir. D) Evler bölgenin iklim ve bitki örtüsünden etkilenir

16. İllerimizi nüfus yoğunluğu bakımından sıralayacak olursak hangi il ilk sırada gelir?
A)
İstanbul B) Ankara C) İzmir D) Hatay

17. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde insanların yerleşmek istedikleri alanlarda aradıkları özellikler arasında yer almaz?
A)
Tarıma elverişli, verimli alanlar B) Sanayinin geliştiği alanlar
C) Ulaşımın geliştiği alanlar D) Çevresine göre yüksekte kalan alanlar
18. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarla ilgili yanlış bir bilgidir?
A. Oluşumlarında insan emeği yoktur. B. Doğada kendiliğinden var olur.
C. Kız kulesi, bir doğal varlıktır. D. Ormanlar, göller, akarsular örnek olarak verilebilir

19-Yukarıdaki tarım ürünleri ve bu ürünlerin yaygın olarak yetiştiği iklimlerin doğru eşleştirilmiş şekli, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A)
1-A 2-C 3-B
B)
1-A 2-C 3-B
C)
1-C 2-B 3-A
D)
1-C 2-A 3-B20. HASAN’IN yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cılız bitkilerin C) Gür otların B) Ormanların D) Pamuğun
HER SORU 5 PUAN; TOPLAM 100 PUANDIR
Yazar
SosyalBilgiler.Net
Dosyayı indir
261
Görüntüleme
261
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 ratings

Daha fazla kaynak SosyalBilgiler.Net

Üst