6.sınıf sosyal bilgiler soru ve cevapları

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
1.) Herkes tarafından kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgiye ne denir? “Olgu” denir.
2.) Kişiden kişiye değişen ve kişinin düşüncelerini yansıtan bilgilere ne denir? “Görüş” denir.
3.) Bir olayın aynı anda birçok kişiyi farklı şekilde etkilemesine ne denir? “Olayların çok boyutluluğu” denir.
4.) Bilimsel araştırmada ilk olarak ne yapılmalıdır? Araştırma konusu belirlenmelidir?
5.) Bilimsel bir araştırmada, araştırma yaparken yararlanılan eserlerin belirtildiği bölüme ne denir? “Kaynakça” denir.
6.) Bir kimsenin sahip olduğu, iddia ettiği toplum tarafından da kabul edilmiş yetkiye ne denir? “Hak” denir.
7.) Davranışlarımızın sonucunu kabul edip üstlenmemize ne denir? “Sorumluluk” denir.
8.) Hakkımız aramak, istek ve şikâyette bulunmak için hangi hakkımızı kullanırız? “Dilekçe hakkımızı” kullanırız.
9.) Bütün haklarımızın temelinde olan, en temel hakkımızın adı nedir? “Yaşama” hakkıdır.
10.) Atatürk, Türk tarihinin araştırılması için hangi kurumu kurmuştur? “Türk Tarih Kurumu” kurmuştur.
11.) Atatürk, Türk dilinin araştırılması ve geliştirilmesi için hangi kurumu kurmuştur? “Türk Dil Kurumu” kurmuştur.
12.) Dünyamızın kendine has şekline ne denir? “Geoit” denir.
13.) Dünyamızı kutup noktalarından eşit uzaklıkta, enlemesine tam ortadan ikiye ayıran en büyük paralel dairesinin adı nedir? “Ekvator”’dur.
14.) Dünyamızın, ekvatorun kuzeyinde kalan kısmına ne denir? “Kuzey Yarımküre” denir.
15.) Dünyamızın, ekvatorun güneyinde kalan kısmına ne denir? “Güney Yarımküre” denir.
16.) İngiltere’nin Londra kentinin Greenwich (Gıriniç) kasabasındaki gözlem evinin üzerinden geçen meridyen yayına ne denir? “Başlangıç Meridyeni” denir.
17.) Dünyamızın, başlangıç meridyeninin doğusunda kalan kısmına denir? “Doğu Yarımküre” denir.
18.) Dünyamızın, başlangıç meridyeninin batısında kalan kısmına ne denir? “Batı Yarımküre” denir.
19.) İki meridyen arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır? “4 dakikalık zaman farkı” vardır.
20.) Dünyamız üzerinde toplam kaç tane paralel dairesi vardır? “180” tane.
21.) Dünyamız üzerinde toplam kaç tane meridyen yayı vardır? “360” tane.
22.) İki paralel dairesi arasındaki mesafe kaç kilometredir? “111 km”’dir.
23.) Dünya üzerindeki bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre bulunduğu yerin tarif edilmesine ne denir? “Matematik Konum” denir.
24.) Dünya üzerindeki bir yerin, kıtalara, okyanuslara, denizlere vb. özel yerlere göre tarif edilmesine ne denir? “Özel Konum” denir.
25.) Ülkemizim matematik konumu nedir? 26°- 45° Doğu Meridyenleri ile 36°- 42° Kuzey Paralelleridir.
26.) Ülkemiz hangi kıtalarda topraklara sahiptir? Asya ve Avrupa kıtalarında topraklara sahiptir.
27.) Bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen hava olaylarına ne denir? “İklim” denir.
28.) Yaşadığımız şehirde hangi iklim görülmektedir? “Karasal İklim” görülmektedir.
29.) Karasal iklimin doğal bitki örtüsü nedir? “Bozkır”dır.
30.) Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü nedir? “Maki”dir.
31.) Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsü nedir? “Orman”dır.
32.) Tarihi devirler hangi olay ile başlamıştır? “Yazının İcadı” ile başlamıştır.
33.) Hattuşaş, Pankuş, Tavananna, Bin Tanrılı İl kavramları hangi Anadolu medeniyetine aittir? “Hititlere” aittir.
34.) Kral Yolu’nu yaparak ticareti geliştiren ve parayı bulan Anadolu uygarlığının adı nedir? “Lidyalılardır.”
35.) Kral Midas, Tümülüs mezarları, fibula, tarım kanunları kavramları hangi Anadolu medeniyetine aittir? “Friglere” aittir.
36.) Şehir devletleri, tiran, demokrasi kavramları hangi Anadolu medeniyetine aittir? “İyonlara” aittir.
37.) Tuşpa, Savaş tanrısı Haldi, taş işlemeciliği kavramları hangi Anadolu medeniyetine aittir? “Urartulara” aittir.
38.) Yazıyı ve tekerleği icat eden Mezopotamya uygarlığının adı nedir? “Sümerlerdir.”
39.) Hammurabi Kanunları, Asma Bahçeleri kavramları hangi Mezopotamya uygarlığına aittir? “Babillere aittir.”
40.) İlk Çağ hangi olayla başlamıştır? “Yazının İcadı” ile başlamıştır.
41.) Orta Çağ hangi olayla başlamıştır? “Kavimler Göçü” ile başlamıştır.
42.) Yeni Çağ hangi olayla başlamıştır? “İstanbul’un Fethi” ile başlamıştır.
43.) Yakın Çağ hangi olayla başlamıştır? “Fransız İhtilali” ile başlamıştır.
44.) Çin’den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden İstanbul’a, oradan da Avrupa’ya kadar uzanan tarihi ticaret yoluna ne ad verilmiştir? “İpek Yolu” adı verilmiştir.
45.) Tarihte bilinen ilk Türk devletinin adı nedir? “Asya Hun Devleti’dir.”
46.) Orduda uyguladığı 10’luk sistem ile kara ordumuzun temellerini atan Hun Türk kağanının ismi nedir? “Mete Han’dır.”
47.) Hun Devleti yıkıldıktan sonra Çin baskısından kurtulmak için bazı Hun boylarının Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya göç etmesiyle meydana gelen büyük göç hareketine ne denir? “Kavimler Göçü” denir?
48.) Oğuz Kağan Destanı hangi Türk devletine aittir? “Asya Hun Devleti’ne” aittir.
49.) Tarihte Türk adı ile kurulan ilk Türk devletinin adı nedir? “Kök Türk Devleti’dir.”
50.) Ergenekon Destanı hangi Türk devletine aittir? “Kök Türk Devleti’ne” aittir.
51.) Türk tarihinin ilk yazılı kaynaklarının adı nedir? “Orhun Yazıtlarıdır.” (Orhun Kitabeleri)
52.) Orhun Yazıtları hangi Türk devletine aittir? “Kök Türk Devleti’ne” aittir.
53.) Yerleşik hayata geçen ilk Türk (devletinin) topluluğunun adı nedir? “Uygurlardır.”
54.) Göç Destanı hangi Türk devletine aittir? “Uygur Devleti’ne aittir.”
55.) Uygurların yerleşik hayata geçmesinde etkili olan temel olay nedir? “Manihaizm” dinini kabul etmeleridir.
56.) İslamiyet’ten önceki dönemde oda şeklindeki Türk mezarlarına ne denir? “Kurgan” denir.
57.) İslamiyet’ten önceki dönemde Türklerin ölenler için yaptıkları cenaze törenlerine ne denir? “Yuğ” denir.
58.) İslamiyet’ten önceki dönemde Türklerin ölenler için diktikleri mezar taşlarına ne denir? “Balbal” denir.
59.) Türklerin anayurdunun adı nedir? “Türkistan’dır.” (Orta Asya)?
60.) Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir? “Hz. Ebu Bekir” döneminde kitap haline getirilmiştir.
61.) Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? “Hz. Osman” döneminde çoğaltılmıştır.
62.) Adaleti ile ünlü halifenin adı nedir? “Hz. Ömer’dir.”
63.) Dört Halife Dönemi hangi halifenin ölümü ile sona ermiştir? “Hz. Ali’nin” ölümü ile sona ermiştir.
64.) Peygamber Efendimiz ’in müşriklerle yaptığı ilk savaşın adı nedir? “Bedir Savaşı’dır.”
65.) Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye yaptığı göçe ne denir? “Hicret “denir.
66.) Halifelik hangi İslam devleti zamanında saltanata dönüşmüştür? “Emeviler” zamanında halifelik saltanata dönüşmüştür.
67.) İslamiyet hangi İslam devleti zamanında Türkler arasında hızla yayılmıştır? “Abbasiler” zamanında yayılmıştır.
68.) İlk Müslüman Türk devletinin adı nedir? “Karahanlı Devleti’dir.”
69.) Türk tarihinde “sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? “Gazneli Mahmut’tur.”
70.) Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı, ilk Türkçe sözlük özelliği taşıyan kitabının adı nedir? “Divanı Lügat-it Türk’tür.”
71.) Yusuf has Hacip’in yazdığı kitabın adı nedir? “Kutadgu Bilig’dir”
72.) Anadolu’nun kapısı Türklere hangi olaydan sonra açılmıştır? 1071 yılında yapılan Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra açılmıştır.
73.) Malazgirt Meydan Savaşı’nda Selçuklu Devleti’nin hükümdarı kimdir? Sultan Alparslan’dır.
74.) Ünlü Selçuklu veziri Nizamülmülk ’ün yazdığı, hükümdarlara ve yöneticilere yol gösteren kitabın adı nedir? “Siyasetname”
75.) Hz Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin yöneticilik yaptığı döneme ne ad verilir? “Dört Halife Dönemi”
76.) Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli oranlarda küçültülerek bir düzleme aktarılmasına ne denir? “Harita” denir.
77.) Haritalarda kullanılan küçültme oranına ne denir? “Ölçek” denir.
78.) Haritalarda kullanılan işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren işaret tablosuna ne denir? “Lejant” denir.
79.) Türkler hangi savaşta Çinlilere karşı Arapların yanında yer almışlar, bundan sonra İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmıştır? “Talas savaşı”
80.) Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) vefatından sonra devlet yönetimine gelenlere ne denir? “Halife” denir.
1.) Herkes tarafından kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgiye ne denir? “Olgu” denir.
2.) Kişiden kişiye değişen ve kişinin düşüncelerini yansıtan bilgilere ne denir? “Görüş” denir.
3.) Bir olayın aynı anda birçok kişiyi farklı şekilde etkilemesine ne denir? “Olayların çok boyutluluğu” denir.
4.) Bilimsel araştırmada ilk olarak ne yapılmalıdır? Araştırma konusu belirlenmelidir?
5.) Bilimsel bir araştırmada, araştırma yaparken yararlanılan eserlerin belirtildiği bölüme ne denir? “Kaynakça” denir.
6.) Bir kimsenin sahip olduğu, iddia ettiği toplum tarafından da kabul edilmiş yetkiye ne denir? “Hak” denir.
7.) Davranışlarımızın sonucunu kabul edip üstlenmemize ne denir? “Sorumluluk” denir.
8.) Hakkımız aramak, istek ve şikâyette bulunmak için hangi hakkımızı kullanırız? “Dilekçe hakkımızı” kullanırız.
9.) Bütün haklarımızın temelinde olan, en temel hakkımızın adı nedir? “Yaşama” hakkıdır.
10.) Atatürk, Türk tarihinin araştırılması için hangi kurumu kurmuştur? “Türk Tarih Kurumu” kurmuştur.
11.) Atatürk, Türk dilinin araştırılması ve geliştirilmesi için hangi kurumu kurmuştur? “Türk Dil Kurumu” kurmuştur.
12.) Dünyamızın kendine has şekline ne denir? “Geoit” denir.
13.) Dünyamızı kutup noktalarından eşit uzaklıkta, enlemesine tam ortadan ikiye ayıran en büyük paralel dairesinin adı nedir? “Ekvator”’dur.
14.) Dünyamızın, ekvatorun kuzeyinde kalan kısmına ne denir? “Kuzey Yarımküre” denir.
15.) Dünyamızın, ekvatorun güneyinde kalan kısmına ne denir? “Güney Yarımküre” denir.
16.) İngiltere’nin Londra kentinin Greenwich (Gıriniç) kasabasındaki gözlem evinin üzerinden geçen meridyen yayına ne denir? “Başlangıç Meridyeni” denir.
17.) Dünyamızın, başlangıç meridyeninin doğusunda kalan kısmına denir? “Doğu Yarımküre” denir.
18.) Dünyamızın, başlangıç meridyeninin batısında kalan kısmına ne denir? “Batı Yarımküre” denir.
19.) İki meridyen arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır? “4 dakikalık zaman farkı” vardır.
20.) Dünyamız üzerinde toplam kaç tane paralel dairesi vardır? “180” tane.
21.) Dünyamız üzerinde toplam kaç tane meridyen yayı vardır? “360” tane.
22.) İki paralel dairesi arasındaki mesafe kaç kilometredir? “111 km”’dir.
23.) Dünya üzerindeki bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre bulunduğu yerin tarif edilmesine ne denir? “Matematik Konum” denir.
24.) Dünya üzerindeki bir yerin, kıtalara, okyanuslara, denizlere vb. özel yerlere göre tarif edilmesine ne denir? “Özel Konum” denir.
25.) Ülkemizim matematik konumu nedir? 26°- 45° Doğu Meridyenleri ile 36°- 42° Kuzey Paralelleridir.
26.) Ülkemiz hangi kıtalarda topraklara sahiptir? Asya ve Avrupa kıtalarında topraklara sahiptir.
27.) Bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen hava olaylarına ne denir? “İklim” denir.
28.) Yaşadığımız şehirde hangi iklim görülmektedir? “Karasal İklim” görülmektedir.
29.) Karasal iklimin doğal bitki örtüsü nedir? “Bozkır”dır.
30.) Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü nedir? “Maki”dir.
31.) Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsü nedir? “Orman”dır.
32.) Tarihi devirler hangi olay ile başlamıştır? “Yazının İcadı” ile başlamıştır.
33.) Hattuşaş, Pankuş, Tavananna, Bin Tanrılı İl kavramları hangi Anadolu medeniyetine aittir? “Hititlere” aittir.
34.) Kral Yolu’nu yaparak ticareti geliştiren ve parayı bulan Anadolu uygarlığının adı nedir? “Lidyalılardır.”
35.) Kral Midas, Tümülüs mezarları, fibula, tarım kanunları kavramları hangi Anadolu medeniyetine aittir? “Friglere” aittir.
36.) Şehir devletleri, tiran, demokrasi kavramları hangi Anadolu medeniyetine aittir? “İyonlara” aittir.
37.) Tuşpa, Savaş tanrısı Haldi, taş işlemeciliği kavramları hangi Anadolu medeniyetine aittir? “Urartulara” aittir.
38.) Yazıyı ve tekerleği icat eden Mezopotamya uygarlığının adı nedir? “Sümerlerdir.”
39.) Hammurabi Kanunları, Asma Bahçeleri kavramları hangi Mezopotamya uygarlığına aittir? “Babillere aittir.”
40.) İlk Çağ hangi olayla başlamıştır? “Yazının İcadı” ile başlamıştır.
41.) Orta Çağ hangi olayla başlamıştır? “Kavimler Göçü” ile başlamıştır.
42.) Yeni Çağ hangi olayla başlamıştır? “İstanbul’un Fethi” ile başlamıştır.
43.) Yakın Çağ hangi olayla başlamıştır? “Fransız İhtilali” ile başlamıştır.
44.) Çin’den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden İstanbul’a, oradan da Avrupa’ya kadar uzanan tarihi ticaret yoluna ne ad verilmiştir? “İpek Yolu” adı verilmiştir.
45.) Tarihte bilinen ilk Türk devletinin adı nedir? “Asya Hun Devleti’dir.”
46.) Orduda uyguladığı 10’luk sistem ile kara ordumuzun temellerini atan Hun Türk kağanının ismi nedir? “Mete Han’dır.”
47.) Hun Devleti yıkıldıktan sonra Çin baskısından kurtulmak için bazı Hun boylarının Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya göç etmesiyle meydana gelen büyük göç hareketine ne denir? “Kavimler Göçü” denir?
48.) Oğuz Kağan Destanı hangi Türk devletine aittir? “Asya Hun Devleti’ne” aittir.
49.) Tarihte Türk adı ile kurulan ilk Türk devletinin adı nedir? “Kök Türk Devleti’dir.”
50.) Ergenekon Destanı hangi Türk devletine aittir? “Kök Türk Devleti’ne” aittir.
51.) Türk tarihinin ilk yazılı kaynaklarının adı nedir? “Orhun Yazıtlarıdır.” (Orhun Kitabeleri)
52.) Orhun Yazıtları hangi Türk devletine aittir? “Kök Türk Devleti’ne” aittir.
53.) Yerleşik hayata geçen ilk Türk (devletinin) topluluğunun adı nedir? “Uygurlardır.”
54.) Göç Destanı hangi Türk devletine aittir? “Uygur Devleti’ne aittir.”
55.) Uygurların yerleşik hayata geçmesinde etkili olan temel olay nedir? “Manihaizm” dinini kabul etmeleridir.
56.) İslamiyet’ten önceki dönemde oda şeklindeki Türk mezarlarına ne denir? “Kurgan” denir.
57.) İslamiyet’ten önceki dönemde Türklerin ölenler için yaptıkları cenaze törenlerine ne denir? “Yuğ” denir.
58.) İslamiyet’ten önceki dönemde Türklerin ölenler için diktikleri mezar taşlarına ne denir? “Balbal” denir.
59.) Türklerin anayurdunun adı nedir? “Türkistan’dır.” (Orta Asya)?
60.) Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir? “Hz. Ebu Bekir” döneminde kitap haline getirilmiştir.
61.) Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır? “Hz. Osman” döneminde çoğaltılmıştır.
62.) Adaleti ile ünlü halifenin adı nedir? “Hz. Ömer’dir.”
63.) Dört Halife Dönemi hangi halifenin ölümü ile sona ermiştir? “Hz. Ali’nin” ölümü ile sona ermiştir.
64.) Peygamber Efendimiz ’in müşriklerle yaptığı ilk savaşın adı nedir? “Bedir Savaşı’dır.”
65.) Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye yaptığı göçe ne denir? “Hicret “denir.
66.) Halifelik hangi İslam devleti zamanında saltanata dönüşmüştür? “Emeviler” zamanında halifelik saltanata dönüşmüştür.
67.) İslamiyet hangi İslam devleti zamanında Türkler arasında hızla yayılmıştır? “Abbasiler” zamanında yayılmıştır.
68.) İlk Müslüman Türk devletinin adı nedir? “Karahanlı Devleti’dir.”
69.) Türk tarihinde “sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? “Gazneli Mahmut’tur.”
70.) Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı, ilk Türkçe sözlük özelliği taşıyan kitabının adı nedir? “Divanı Lügat-it Türk’tür.”
71.) Yusuf has Hacip’in yazdığı kitabın adı nedir? “Kutadgu Bilig’dir”
72.) Anadolu’nun kapısı Türklere hangi olaydan sonra açılmıştır? 1071 yılında yapılan Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra açılmıştır.
73.) Malazgirt Meydan Savaşı’nda Selçuklu Devleti’nin hükümdarı kimdir? Sultan Alparslan’dır.
74.) Ünlü Selçuklu veziri Nizamülmülk ’ün yazdığı, hükümdarlara ve yöneticilere yol gösteren kitabın adı nedir? “Siyasetname”
75.) Hz Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin yöneticilik yaptığı döneme ne ad verilir? “Dört Halife Dönemi”
76.) Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli oranlarda küçültülerek bir düzleme aktarılmasına ne denir? “Harita” denir.
77.) Haritalarda kullanılan küçültme oranına ne denir? “Ölçek” denir.
78.) Haritalarda kullanılan işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren işaret tablosuna ne denir? “Lejant” denir.
79.) Türkler hangi savaşta Çinlilere karşı Arapların yanında yer almışlar, bundan sonra İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmıştır? “Talas savaşı”
80.) Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) vefatından sonra devlet yönetimine gelenlere ne denir? “Halife” denir.
 
Üst