İlk Türk İslam Devletleri Karahanlılar

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
840-1212)
 Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinden oluşuyorlardı
 Bilge Kül Kadir Han tarafından Balasagun’da kuruldu
 İlk Müslüman Türk Devletidir.
 Türkçe’yi resmi dil ilan etmişlerdir
 Türk İslam sentezi oluşturmuştur
 Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig (Mutluluk veren
bilgi) adlı eserde dönemin hükümdarına öğütler vermektedir
 Kaşgarlı Mahmut ise Araplara Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin de
Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla ilk Türkçe
sözlük olan Divan-ü Lügati’t Türk adlı eseri yazdı
 1212’de Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır
 
Üst