Türkiyenin ilk yıllarında Siyasi Alanda Yenilikler Ders Notları

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
ürkiye, 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan modern bir cumhuriyettir. Bu yenilikçi lider, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda ciddi değişiklikler yapmayı hedeflemiştir. Atatürk, Türkiye'yi batılı demokratik bir cumhuriyet haline getirmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'de birçok siyasi yenilik gerçekleştirilmiştir.
İlk olarak, Türkiye'de parlamenter sistem kurulmuştur. Bu sistem, seçimlerle belirlenen bir hükümetin yönetime karar vermesine ve yasaların ülkede yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayını almasına dayanır. Önceki Osmanlı İmparatorluğu'nda ise, sultan hükümeti yönetir ve yasaları o onaylardı.
Atatürk ayrıca Türkiye'de çok partili sistemi kurmuştur. Önceki Osmanlı İmparatorluğu'nda tek parti sistemi vardı ve muhalifleri susturmaya çalışılırdı. Atatürk'ün çok partili sistemi kurulmasıyla birlikte, Türkiye'de farklı siyasi görüşlerin ifade edilebileceği bir ortam yaratılmıştır.
Atatürk ayrıca Türkiye'de seçimlerin eşit ve adil bir şekilde yapılmasını sağlamaya çalışmıştır. Önceki Osmanlı İmparatorluğu'nda seçimlerde oy hakkı genellikle sadece zengin ve etkili ailelerin elinde bulunuyordu. Atatürk'ün öncülüğünde, Türkiye'de seçmenler arasında eşitlik sağlanmış ve seçmenlerin oy hakkı eşit hale getirilmiştir.
Atatürk ayrıca Türkiye'de yasa tekliflerinin yapılmasını ve yasaların yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayının gerektiğini öngörmüştür. Bu sayede, Türkiye'de yasaların ülkenin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde değiştirilebilmesi
Atatürk'ün siyasi alandaki yeniliklerine devam edecek olursak, Türkiye'de yargı bağımsızlığı ilkesini benimsemiştir. Önceki Osmanlı İmparatorluğu'nda yargıçlar sultanın emriyle atanırdı ve sultanın isteğine göre hareket ederlerdi. Atatürk'ün öncülüğünde ise, Türkiye'de yargıçların ataması ve görevleri yasa ve anayasa çerçevesinde yapılmış ve yargıçların bağımsızlığı garanti altına alınmıştır.
Atatürk ayrıca Türkiye'de yasama, yargı ve yönetim organları arasındaki dengeyi kurarak, Türkiye'de sivil toplum örgütlerine önem vermiştir. Önceki Osmanlı İmparatorluğu'nda ise, sultan ve hükümet tüm kararları tek başlarına alırlardı ve sivil toplum örgütleri yok denecek kadar azdı.
Atatürk ayrıca Türkiye'de sosyal adaleti hedefleyen birçok yasayı yürürlüğe sokmuştur. Örneğin, Türkiye'de toprak reformu gerçekleştirilerek, toprakların daha adil bir şekilde dağıtılması sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye'de işçi haklarını koruma amacıyla sendikaların kurulmasına ve işçilerin grev hakkının tanınmasına ilişkin yasalar çıkarılmıştır.
Sonuç olarak, Türkiye'nin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilen siyasi yenilikler, Türkiye'yi modern bir demokratik cumhuriyet haline getirmiş ve Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve siyasi alanlardaki gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
 
Üst