Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet Tarihi Özet

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet Tarihi
A)Devlet Yönetimi
Hükümdar Unvanları
Sembol
Unvan
Fark Yoktur
Keykavus
Keyhüsrev
Keykubad
Rükneddin
Not:
❖ Key kelimesi Sultan anlamına gelir.
❖ Farsçadan etkilenmişlerdir.
❖ Deniz kuvvetleri komutanlarına Reisü’l-Bahr veya Melikü’s-Sevail denilir.
Divan-ı Ala
✓ Devlet meselelerinin görüşüldüğü divandır.
Divan-ı Pervane
➢ İkta toprağını dağıtır.
➢ Bu divanın başındaki kişiye Pervaneci denir.
Not:
❖ Türkiye’de ilk dağıtılan ikta toprağı Tokat’tır.
❖ Pervaneci’nin Osmanlıda’ki karşılığı Nişancı’dır.
B)İlim İnsanları
İlim İnsanı
Eser/Özellikleri
Mevlana
Kebir ve Mesnevi
Hacı Bektaş Veli
Makalat
Yunus Emre
Risaletün Nushiyye ve Divan
Aşık Paşa
Garipname
Muhyiddin(İbnül) Arabi
Şeyh Ekber adlı lakabı vardır.
Vahdet-i Vücud felsefesini savundu.
Yavuz Sultan Selim Mezarını Buldurup Türbe Yaptırmıştır.
Hacı Paşa
Aydınoğullarında yaşadı.
Anadolu’nun İbn-i Sina’sıdır.
Ravendi
Selçuklu Tarihi(I.Giyaseddin Keyhüsrev’e Sunuldu.)
Gülşehri
Mantık’ul Tayr(Kuşların Dili)
Hoca Dehhani
Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir.
Selçuklu Şahnamesi adlı eseriyle ünlendi.
32
C)Ekonomi
✓ Ekonomini temeli Fütüvvet anlayışına dayanan Şeyh Nasireddin’in kurduğu Ahi teşkilatıdır.
✓ Bu teşkilatın bir benzeri Avrupa’da kurulan Gild ve Hansa adındaki teşkilatlardır.
✓ Ahiliğin amacı ve felsefesi Ahi Evran’ın Letaif-i Hikmet kitabında bahsedilir.
✓ Merkezleri Kırşehir, Konya ve Kayseri’dir.
✓ Ahilik teşkilatına Gayrimüslimler giremez.
✓ Esnafların başında olana Şeyh veya Pir adı verilir.
✓ Kaliteli mal üretilmek zorundadır.
✓ İhtiyaca göre mal üretimi yapılırdı.
✓ Üretilen mal, değerinden aşağıya veya yukarıya satamazlar. (Narh Sistemi)
✓ Kazancın bir bölümü Orta Sandık’ta toplanır ve buradan esnafa kredi verilir.
✓ Mesleki,dini eğitim verilir ve eğitim sonunda İcazetname verilir.
✓ Esnaflar gerektiğinde cihada katılır.
Not:
❖ Fatma Bacı kadınları eğitmek amaçlı “Aşına, Eşine ve İşine dikkat et” prensibiyle Bacıyan-ı Rum Teşkilatını kurmuşlardır.
❖ Sultan I. Mesud zamanında ilk para bastırılırken, II. Kılıçarslan zamanında Altın Para bastırılmıştır.
D)Mimari ve Sanat
➢ Çifte, Alaaddin gibi kelimelerle başlayan eserler Selçuklu’ya Aittir.
➢ Paşa, Sultan, Çelebi, Haseki, Yeşil gibi kelimelerle başlayan ve Edirne, Bursa, İstanbul, Trabzon’da ki eserler Osmanlı’ya aittir.
➢ Diyarbakır Ulu Cami, Büyük Selçuklu Devleti’ne aittir.
➢ Sultan Hanı Anadolu Selçuklu Devleti’ne aittir.
➢ Erzurum’da bulunan Yakutiye Medresesi İlhanlılar’a aittir.
➢ Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ilk eserler;
❖ İlk kervansaray; Alay Han
❖ İlk cami; Alaaddin Cami
❖ İlk hastane; Gevher Nesibe Darüşşifası
❖ İlk medrese; Koca Hasan Medresesi
 
Üst